Logistiek Supply Chain Planning Specialist

Logistiek / Supply Chain Planning Specialist Superstar

Web­site caplinq CAPLINQ Europe BV

Spe­cial­ty Chem­i­cals, Adhe­sives & Plastics

DE NO-NONSENSE SAMENVATTING: Deze func­tie is bedoeld voor geor­gan­iseerde, zelf­s­tandi­ge en gemo­tiveerde kan­toor beheerders die het fijn vin­den om een mix van “pro­jectwerk” bij hun dagelijkse bezighe­den te hebben. Werk­end onder de Oper­a­tions Man­ag­er, zal deze func­tie geschikt voor je zijn als je ana­lytisch ingesteld bent, het leuk vin­dt om je te verdiepen in logistieke uitdagin­gen en als je ervan houdt om spread­sheets te mak­en en goed met spread­sheets kan werken. Zorg ervoor dat u de volledi­ge beschri­jv­ing leest om te garan­deren dat u geen belan­grijke details mist.

DE FUNCTIE VAN DE ROL:

Het coördineren en con­trol­eren van alle logistieke activiteit­en tussen Caplinq-faciliteit­en, klanten en lever­anciers, door het gebruiken, ver­beteren en opti­malis­eren van de tools, spread­sheets, processen en meth­o­d­en die nodig zijn om deze activiteit­en te ondersteunen.

GEWENSTE RESULTATEN:

 • Word DE logistieke “go-to” per­soon bin­nen Caplinq voor wereld­wi­jde leveringen
 • Samen­stellen en pre­sen­teren van duidelijke Logistieke ver­sla­gen om het Man­age­ment Team te helpen bij het nemen van beslissingen
 • Gedreven om bin­nen 3 tot 5 jaar Sup­ply Chain Man­ag­er te worden

MINIMALE KWALIFICATIES | Je moet kunnen:

 • Ontwikke­len en onder­houden van een wereld­wi­jd netwerk aan expe­di­teurs, routes en magazijnen.
 • Ontwikke­len en onder­houden van het “last-mile” netwerk van expe­di­teurs om te kun­nen lev­eren aan Caplin­q’s klanten die stan­daard en ‘spe­ciale’ pro­duct­be­han­del­ing en verzend­ing nodig hebben, zoals DG, gekoelde, bevroren en palletzendingen.
 • Routes en expe­di­teurs opti­malis­eren om de kosten te min­i­malis­eren ter­wi­jl de door­loop­ti­j­den wor­den behouden.
 • Het mak­en van spread­sheets, sys­te­men en hulp­mid­de­len om zow­el beslissin­gen in een frac­tie van een sec­onde te kun­nen nemen, en zeer goed doorgedachte langeter­mi­jn­plan­nen uit te kun­nen werken.
 • Onafhanke­lijk onder­zoeken, eval­ueren en bepalen van de meest geschik­te en kost-effec­tieve verzend en opslagopties.

DE ROL
Ja, je hebt het goed gelezen — we zijn op zoek naar een SUPERSTER. De titel klinkt miss­chien een beet­je gek, maar het is echt waar. We zijn op zoek naar die ene spe­ciale per­soon die niet één, maar twee unieke vaardighe­den heeft: een opge­stroopte mouwen-men­tal­iteit om het dagelijkse werk af te kri­j­gen plus een hoger niveau aan strate­gisch denken dat vereist is om spread­sheets en andere hulp­mid­de­len te gebruiken om de toekomst van deze func­tie te organ­is­eren en plannen.

Als snel groeiende multi­na­tion­al schaam ik me niet om toe te geven dat we uit elka­ar begin­nen te vallen. Onze pro­ducten en dien­sten hebben een goede plek op de markt gevon­den en nu worste­len we met het bereiken van de logistieke exper­tise die we nodig hebben om onze groeiende, wereld­wi­jde klantenkring te bedi­enen. We hebben nog nooit een werkne­mer gehad die volledig toegewi­jd is als logistiek spe­cial­ist, en deze rol werd verdeeld onder klantenser­vice en oper­a­tions. De processen en sys­te­men die jaren­lang goed voor ons hebben gew­erkt rak­en onder druk, we moeten nieuw bloed met frisse ideeën bin­nen­bren­gen om ons te helpen onze processen naar een hoger niveau te tillen, ter­wi­jl we onze dagelijkse activiteit­en bli­jven doen.

Beschri­jf je jezelf als een proac­tieve, uiterst geor­gan­iseerde, ent­hou­si­aste, logistiek ingestelde super­ster die ervan houdt om je hands-on benader­ing en ana­lytis­che mind­set in het pro­ces te bren­gen? Dan raad ik je aan om verder te lezen. Aan de andere kant, als je al uit­geput bent van het lezen, raad ik je aan een dut­je te doen en een andere vaca­ture te bekijken.

Dus, wat ga je doen?
De func­tie en ver­ant­wo­ordelijkheid groeien met je mee. Als klein, maar groeiend bedri­jf, zal de rol aan­ge­naam voor je zijn als je het leuk vin­dt om in een klein team te werken en veel vri­jheid hebt om je rollen en ver­ant­wo­ordelijkhe­den te definiëren. Geen twee dagen zullen waarschi­jn­lijk het­zelfde zijn.

In grote lij­nen hebben we momenteel drie belan­grijke gebieden die door het man­age­ment zijn geï­den­ti­ficeerd als pri­or­iteit­en voor deze rol.

1. Onder­houd bestaande wereld­wi­jde netwerk van expe­di­teurs en mag­a­z­i­j­nen (+/- 50% van je tijd)

Het is de ver­ant­wo­ordelijkheid van de klantenser­vice om afhalin­gen uit onze mag­a­z­i­j­nen te plan­nen. Het is jouw ver­ant­wo­ordelijkheid om tarieven te kri­j­gen voor de inkomende zendin­gen. Dat geldt ook voor het rege­len van zendin­gen naar deze wereld­wi­jde mag­a­z­i­j­nen . U moet ook onze huidi­ge tarieven, incoterms en ser­vices voor zow­el het mag­a­z­i­jn als de ver­vo­erders, bijw­erken en onderhouden.

Voor­beelden van activiteiten:

 • Ont­vang pri­j­sof­fertes voor 40ft con­tain­erzendin­gen van onze pro­duc­tie in Maleisië naar het mag­a­z­i­jn in de VS
 • Update tarieven voor last-mile lev­er­ing van 4 pal­lets ver­scheept bij 5C van Assendelft naar Vrbove, Slowakije
 • Houd een lijst bij met ser­vices, tarieven en con­tacten voor onze huidi­ge expe­di­teurs en wereld­wi­jde magazijnen
 • Gegevens invo­eren, gebruiken en manip­uleren in onze spread­sheets voor logistiek en sup­ply chain

2. Ontwikkel nieuwe expe­di­teurs en mag­a­z­i­j­nen om toe te voe­gen aan ons wereld­wi­jde netwerk (+/- 30% van je tijd)

Miss­chien gebruiken we niet de juiste expe­di­teurs. Miss­chien moeten we betere tarieven kri­j­gen. Miss­chien moeten we de locatie van ons mag­a­z­i­jn in de VS veran­deren … en zo verder. Jouw taak zal zijn om nieuwe opties te verken­nen om te zien of we din­gen niet beter kun­nen doen dan we van­daag doen.

Voor­beelden van activiteiten:

 • Onder­zoek of je een beter mag­a­z­i­jn in de VS kunt vin­den om onze gevaar­lijke goed­eren op te slaan
 • Onder­zoek of we expe­di­teurs kun­nen vin­den die gespe­cialiseerd zijn in 5C-zendin­gen naar Marokko
 • Zoek uit of we de capaciteit van onze ‑20C vriez­er in het mag­a­z­i­jn moeten ver­dubbe­len en de kosten 
 • Maak en gebruik spread­sheets om bestaande opties te vergelijken met nieuwe opties

3. Ver­tel ons hoe we het beter kun­nen mak­en (+/- 20% van je tijd)

Onze ser­vices en wereld­wi­jde aan­wezigheid zijn aan het groeien. Wat we in onze huidi­ge sit­u­atie hebben kan volledig geda­teerd zijn voor wat we wellicht over 2 jaar nodig zullen hebben. geleid de dis­cussie met gegevens en ver­sla­gen om ons con­stant te verbeteren.

Voor­beelden van activiteiten:

 • Genereer rap­porten die lat­en zien hoeveel interne opslagkosten zijn in vergelijk­ing met een externe leverancier
 • Zorg ervoor dat we onze gegevensverza­mel­ing en ons wereld­wi­jde netwerk beter kun­nen automa­tis­eren en gebruiken
 • Bereken onze kosten en aan­bev­olen verkoop­pri­jzen om ‑20C-pal­lets voor klanten op te slaan
 • Ontwikkel en bouw spread­sheets en sys­tem­a­tis­che processen om de klantenser­vice te helpen

GEWENSTE VAARDIGHEDEN EN ERVARING

Welke “mind­set” heb je nodig?

Vaardighe­den kun­nen wor­den geleerd. Hoewel ze ook kun­nen wor­den aan­geleerd, maakt mind­sets vak­er deel uit van wie je bent. We waarderen de men­tal­iteit op zijn minst, zo niet meer dan ervar­ing of harde vaardigheden.

 1. Nieuws­gierigheid – We willen iemand die nieuws­gierig is en zelden tevre­den is met het eerste antwo­ord. Als je iets vin­dt dat niet overeenkomt met wat je al denkt, dan willen we iemand die wil weten waarom.
 2. Aan­dacht voor detail – In deze func­tie is het absolu­ut noodza­ke­lijk om fouten te min­i­malis­eren door aan­dacht te best­e­den aan details. Tip! Vergeet niet de laat­ste alin­ea te lezen 😉
 3. Geor­gan­iseerd – We willen een per­soon die zeer geor­gan­iseerd is, de weg kent in spread­sheets, zijn tijd goed beheert en goede obser­vatievaardighe­den heeft.
 4. Datage­dreven – Onze cul­tu­ur moedigt aan en beloont beslissin­gen die wor­den genomen met data in tegen­stelling tot senior­iteit, intuïtie of per­soon­lijke ervaring.
 5. Voort­durende ver­be­ter­ing – Mensen en processen kun­nen alti­jd beter wor­den. We zoeken iemand die elk pro­ces in vraag stelt om te zien of er geen ruimte voor ver­be­ter­ing is.
 6. Moed – Bazen mak­en fouten en col­le­ga’s zijn niet alti­jd eerlijk. Zo is het lev­en. We zijn op zoek naar iemand die miss­chien bang is om deze prob­le­men onder ogen te zien, maar het toch doet.

Welke vaardighe­den heb je NIET nodig?
Voor­dat we de vaardighe­den opsom­men die je wel nodig hebt, is het belan­grijk dat je weet welke vaardighe­den of ervar­ing we NIET nodig hebben:

 • Pro­duc­tken­nis: U hoeft niets te weten over de pro­ducten die we verkopen, noch over de dien­sten die we lev­eren. Alles wordt on the job aangeleerd.
 • Veel werk­er­var­ing: Dit is bedoeld als een instap- tot mid­den­posi­tie waar je “ken­nis” tij­dens het werken leert. Enige ervar­ing in de logistiek is natu­urlijk een enorm voordeel, maar als het werk je inter­es­sant lijkt en je denkt het te kun­nen, dan nodi­gen we je van harte uit om te solliciteren.

Welke vaardighe­den heb je nodig?

Er zijn niet veel harde vaardighe­den die nodig zijn. De ide­ale kan­di­daat is iemand die:

 • Ofwel naar school geweest voor of al enige basis­er­var­ing in logistiek heeft — of wil het in ieder geval leren
 • Een HBO/­WO-diplo­ma heeft(HBO denk- en werkvermogen)
 • Hand­ig is met spread­sheets, for­mules, zoek­func­ties en gegevensvalidatie
 • Stelt vra­gen, stelt dan meer vra­gen en stelt dan nog meer vragen
 • Erg geor­gan­iseerd is en graag een plek heeft voor alles en alles op zijn plaats
 • Een krachtige Google-gebruik­er is, die alti­jd Google-vra­gen stelt voor antwo­or­den die hij / zij niet weet
 • Zeer goed gespro­ken en geschreven Engels beheerst (min­i­maal 8/10)
 • Opti­mistisch, energiek is en houdt van een goede uitdaging
 • Oog heeft voor detail. De aller­laat­ste alin­ea van deze vaca­ture bevat zeer belan­grijke informatie.
  Zorg ervoor dat u het twee keer leest voor­dat u zich aanmeldt.

Vaardighe­den niet vereist, maar die bonus­pun­ten oplev­eren (elk van hen telt):

De baan die we in gedacht­en hebben, vereist miss­chien geen vooraf­gaande vaardighe­den, maar ze komen hier zek­er van pas.

 • Logistieke oplei­d­ing of ervar­ing: Als u de basis­principes van logistiek al kent, inclusief incoterms, expe­di­tie en ware­hous­ing, kunt u meteen aan de slag.
 • Gea­vanceerde spread­sheet­ge­bruik­ers: Veel van onze bestaande gegevens wor­den opges­la­gen in spread­sheets. Als je het leuk vin­dt om met spread­sheets te werken, dan zit je in deze func­tie goed.

Het is niet nodig om je cv op te sturen, ten­z­ij het er geweldig uitzi­et en je indruk op ons wilt mak­en met hoe het eruit ziet. Anders gebruiken we uw LinkedIn-profiel (zorg ervoor dat het volledig is!).

In plaats daar­van wor­den kan­di­dat­en die willen sol­liciteren ver­zocht een e‑mail te sturen naar hr@caplinq.com met daarin:

 • Een link naar je LinkedIn-profiel (geen cv)
 • Een per­soon­lijke sol­lic­i­tatiebrief van één pag­i­na. Bij voorkeur in het Engels, maar niet vereist.

Laat ik dat laat­ste nog eens op een andere manier her­halen… We zoeken mensen die zich onder­schei­den van de mas­sa met een goed geschreven, ent­hou­si­aste brief van één pag­i­na waarin ze ons vertellen waarom deze func­tie jou aanspreekt en wat je voor het team zou kun­nen betekenen.

Als je alleen maar een cv stu­urt (we hebben je gezegd dat niet te doen), en geen begelei­dende brief, wordt je sol­lic­i­tatie wegge­gooid zon­der zelfs maar te zijn gelezen.

To apply for this job email your details to chris.perabo@caplinq.com

About Chris Perabo

Chris is an energetic and enthusiastic engineer and entrepreneur. He is always interested in taking highly technical subjects and distilling these to their essence so that even the layman can understand. He loves to get into the technical details of an issue and then understand how it can be useful for specific customers and applications. Chris is currently the Director of Business Development at CAPLINQ.